WERKWIJZE


Bij kinderen en jongeren

DIAGNOSTIEK -THERAPIE- GROEPSAANBOD

Na de telefonische aanmelding vindt een kennismakingsgesprek plaats bij een kinderpsycholoog. Tijdens een eerste gesprek met de kinderpsycholoog komen ouders bij voorkeur samen met hun kind/jongere naar het gesprek om de hulpvraag, de zorgen, evenals sterktes en kwetsbaarheden in kaart te brengen. Vervolgens wordt een voorstel geformuleerd om de gepaste hulp te bieden.

 

Concreet kan een traject bestaan uit:

 • Diagnostiek
 • Diagnostisch onderzoek bestaat in onze praktijk uit een aantal oudergesprekken, gesprekken/ spelobservaties met het kind of de jongeren, bijkomend testonderzoek van het kind of de jongere (o.a. intelligentie onderzoek, neuropsychologisch onderzoek ,...). Tijdens het diagnostisch traject verwijst de kinderpsycholoog/orthopedagoog door naar een externe kinderpsychiater waar we mee samenwerken. De kinderpsychiater heeft op haar/zijn praktijk een kinderpsychiatrisch consult met de cliënt. Nadien volgt er een multidisciplinair overleg tussen de hulpverleners en wordt het onderzoek afgerond. In een adviesgesprek worden de resultaten van het onderzoek uitvoerig met ouders en kind/jongere besproken en kunnen overlegmomenten met verschillende zorgverleners  (zoals het CLB,...) aangeboden worden.
  Individuele begeleiding van kinderen en jongeren
 • In deze begeleiding trachten we, samen met het kind/de jongere, een manier te zoeken om de klachten te reduceren oftewel hier op een gepaste wijze mee om te gaan.
 • Ouderbegeleiding
 • In de ouderbegeleiding staan we stil bij de manier waarop de ouders het gedrag van hun kind ervaren en hoe ze hier op een constructieve manier mee kunnen omgaan.
 • Trainingen
 • Oudertraining autisme: mijn kind heeft de diagnose autisme: wat nu!.
 • Angsttraining: Angsten overwinnen.
 • Of een combinatie van bovenstaande vormen.

Na enkele sessies wordt het proces van de begeleiding met de ouders en/of het kind/de jongere steeds geëvalueerd.

 

Vooral bij jonge kinderen worden ouders nauw betrokken bij de begeleiding. Indien wenselijk werken we samen met de doorverwijzers (CLB, huisarts, specialist). Dit gebeurt steeds mits uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

Indien wij merken dat andere hulp noodzakelijk is, verwijzen wij, in overleg met de cliënt, door naar gepaste hulpverleners.

De duur van de begeleiding varieert meestal. Dit is afhankelijk van de ernst van de problematiek en de vraag van de cliënt. Ook de frequentie (wekelijks, om de twee weken,...) wordt in samenspraak met de cliënt bepaald.

 


 

AUTIWERKING

Het kinderteam van Diathe heeft een aparte autiewerking. Binnen het autiteam worden kinderen opgevolgd die reeds een diagnose hebben. 

 

De werking bevat verschillende pijlers:

 

- De brede context (i.e. school, thuis, hobby's) van de cliënt aanpassen aan de specifieke noden van een kind met autisme. Op vraag van ouders komen wij graag ter plaatse om in overleg te gaan en de behoeften van de cliënt in kaart te brengen.

- Een individueel therapeutisch traject bij één van de kinderpsychologen/orthopedagogen om de cliënt te versterken in een aantal vaardigheden en/of de socio-emotionele ontwikkeling te stimuleren.

- Ouderbegeleiding door de psycholoog/orthopedagoog om ouders wegwijs te maken in de problematiek en te werken rond afstemming tussen ouder(s) en kind.

- Consultatie op maat waarbij ouders terecht kunnen met zeer specifieke opvoedingsvragen bij de orthopedagoog/auti-coach. 

- Psycho-educatie - dit wil zeggen uitleg geven  over wat de diagnose precies betekent.