WERKWIJZE


Bij kinderen en jongeren

DIAGNOSTIEK

De kinderpsychiater staat in voor het diagnostisch onderzoek, het stellen van een diagnose binnen een multidisciplinair kader en het uitstippelen van een gepast behandelplan. Ze werkt hiervoor nauw samen met kinderpsychologen, kinesitherapeuten en logopedisten. Klas observaties, evenals besprekingen op school behoren tot de mogelijkheden. Uiteraard gebeurt dit steeds in overleg met de ouders. Verder staat de kinderpsychiater in voor het opstarten en de opvolging van medicatie. Dit gebeurt enkel op indicatie en kadert steeds binnen een breder behandelplan.

Tijdens een eerste gesprek met de kinderpsychiater komen ouders bij voorkeur samen met hun kind/jongere naar het gesprek om de zorgen, evenals sterktes en kwetsbaarheden in kaart te brengen. Aan de hand hiervan zal een onderzoekstraject en/of behandelplan uitgewerkt worden.

Bij de eerste raadpleging is het belangrijk dat ouders een verwijsbrief van een arts (huisarts, CLB- of kinderarts) meenemen, evenals verslaggeving van eerder uitgevoerde onderzoeken.

Indien een diagnostisch onderzoek aangewezen is, wordt getracht dit op korte termijn op te starten. Diagnostisch onderzoek bestaat uit een aantal oudergesprekken en gesprekken/spelobservaties met het kind of de jongere. Mits toestemming van ouders wordt er eveneens contact opgenomen met de school en/of andere betrokken hulpverleners. Indien bijkomend intelligentie onderzoek, neuropsychologisch onderzoek, logopedisch of psychomotorisch onderzoek aangewezen is, kan men hiervoor eveneens terecht in ons centrum. Tijdens het multidisciplinair overleg wordt deze informatie gebundeld.

Nadien volgt een adviesgesprek waarbij de resultaten van het onderzoek uitvoerig met ouders en kind/jongere besproken worden en kunnen overlegmomenten met verschillende zorgverleners aangeboden worden. De kinderpsychiater zal jullie inlichten over de mogelijkheden voor behandeling bij haarzelf, bij andere hulpverleners binnen het centrum of indien nodig verwijzen naar collega’s voor verdere opvolging

THERAPIE

De logopedist, kinesitherapeut, psycholoog of psychiater staan in voor de verschillende therapieën.

Na de telefonische aanmelding vindt een kennismakingsgesprek plaats bij de desbetreffende therapeut. Dit gesprek kan plaatsvinden met of zonder ouders. In dit eerste gesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht. Vervolgens wordt een voorstel geformuleerd om de gepaste hulp te bieden.

 

Concreet kan de begeleiding de vorm aannemen van:

 • Individuele begeleiding van kinderen en jongeren
 • Hierin trachten we, samen met het kind/de jongere, een manier te zoeken om de klachten te reduceren oftewel hier op een gepaste wijze mee om te gaan.
 • Gezinsbegeleiding
  Een gezinsbegeleiding heeft tot doel de communicatie tussen gezinsleden te bevorderen.
 • Ouderbegeleiding
  In de ouderbegeleiding staan we stil bij de manier waarop de ouders het gedrag van hun kind ervaren en hoe ze hier op een constructieve manier mee kunnen omgaan.
 • Trainingen
 • Angsttraining, oudertraining autisme, psycho-educatie voor kinderen met autisme,...
 • Of een combinatie van bovenstaande vormen.

Na enkele sessies wordt het proces van de begeleiding met de ouders en/of het kind/de jongere geëvalueerd.

 

Vooral bij jonge kinderen worden ouders nauw betrokken bij de begeleiding. Indien wenselijk werken we samen met de doorverwijzers (CLB, huisarts, specialist). Dit gebeurt steeds mits uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

Indien wij merken dat andere hulp noodzakelijk is, verwijzen wij, in overleg met de cliënt, door naar gepaste hulpverleners.

De duur van de begeleiding varieert meestal van één tot meerdere sessies. Dit is afhankelijk van de ernst van de problematiek en de vraag van de cliënt. Ook de frequentie (wekelijks, om de twee weken,...) wordt in samenspraak met de cliënt bepaald.

 

 

AUTIWERKING

Het kinderteam van Diathe heeft een apart autiteam dat bestaat uit een kinderpsychiater, kinderpsychologen en een auticoach/thuisbegeleidster. Binnen het autiteam worden kinderen opgevolgd die reeds een diagnose hebben. Het autiteam komt maandelijks samen om de kinderen die in behandeling zijn binnen de praktijk te kunnen bespreken.

 

De werking bevat verschillende pijlers:

 

- De brede context (i.e. school, thuis, hobby's) van de cliënt aanpassen aan de specifieke noden van een kind met autisme. Op vraag van ouders komen wij graag ter plaatse om in overleg te gaan en de behoeften van de cliënt in kaart te brengen.

- Kinderpsychiatrische opvolging van de cliënt met autisme ihkv de brede ontwikkeling en eventuele medicatie.

- Een individueel therapeutisch traject bij één van de kinderpsychologen om de cliënt te versterken in een aantal vaardigheden en/of de socio-emotionele ontwikkeling te stimuleren.

- Ouderbegeleiding door de psycholoog om ouders wegwijs te maken in de problematiek en te werken rond afstemming tussen ouder(s) en kind.  

- Consultatie op maat door onze auticoach/thuisbegeleidster waarop ouders terecht kunnen met zeer specifieke opvoedingsvragen. 

- Psycho-educatie - dit wil zeggen uitleg geven       over wat de diagnose precies betekent - aan de hand van de Brain Blocks. Meer informatie over deze methodiek is terug te vinden via onderstaande link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Cxd_7TXjstg